Kategoria: Ubezpieczenie społeczne rolnikow

Kiedy rolnikowi nie należy się jednorazowe odszkodowanie z KRUS?

Praca w rolnictwie z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu i maszyn rolniczych wymusza konieczność przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa. Choć sukcesywnie poziom bezpieczeństwa w rolnictwie ulega zwiększeniu, to wciąż w trakcie prac rolniczych dochodzi do wypadków. Oczywiście całkowite wyeliminowanie tych zdarzeń jest niemożliwe, jednak w interesie wszystkich, a zwłaszcza rolników, jest aby nieszczęśliwe wypadki miały miejsce jak najrzadziej. Nie ulega […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie domownika w KRUS

Zgodnie z regułą, wynikającą z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu w KRUS podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. Jednym z przypadków podlegania ubezpieczeniu na wniosek jest sytuacja tzw. domownika. Kim zatem jest domownik? Kto składa wniosek o ubezpieczenie domownika w KRUS? Według definicji zawartej […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie w KRUS przy pozarolniczej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia rolnicze są formą zabezpieczenia społecznego tych tylko osób, które będąc rolnikiem, czy domownikiem rolnika, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca polski wprowadził bowiem regułę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. Wspomniana zasada sprowadza się do tego, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu wyprzedza ubezpieczenie rolnicze. Nadto rolnik nie może podlegać równocześnie […]

Czytaj więcej

Ile może dorobić rolnik, aby podlegać ubezpieczeniu rolniczemu?

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy przywołanej ustawy wyłączają podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika podlegającego innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. W konsekwencji spełnienie przesłanek podlegania ubezpieczeniu w ZUS, uniemożliwia rolnikowi […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z KRUS

Praca w gospodarstwie rolnym związana jest z ryzykiem zaistnienia rożnego rodzaju zdarzeń powodujących szkodę na mieniu, uszczerbek na zdrowiu, a czasami nawet śmierć. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera regulacje, które uprawniają do dochodzenia przez poszkodowanych odszkodowania z KRUS. Wydawałoby się, że przepisy te są znane rolnikom. Z ostatniej dyskusji jaką prowadziłem z rolnikami w […]

Czytaj więcej

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy

Nie ulega wątpliwości, że polska wieś podlega ciągłym zmianom, w tym pokoleniowym. Temu celowi służy również ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która uzależnia od osiągnięcia określonego wieku nabycie przez rolnika uprawnień emerytalno-rentowych. Otrzymanie przedmiotowych świadczeń przed osiągnięciem odpowiedniego wieku, analogicznie jak ich pełna wypłata, wymaga jednak zaprzestania prowadzenia działalności […]

Czytaj więcej