Przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo niepodlegające egzekucji

Od dnia 2 sierpnia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Z jednej strony regulacja ta spowoduje, iż rolnikowi wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne będzie pozostawiało się ,,okrojone” składniki gospodarstwa rolnego, niezbędne do dalszego prowadzenia działalności wytwórczej. Tym samym rolnik będzie miał szansę na samodzielne poradzenie sobie z problemami finansowymi, bez konieczności spieniężenia całego gospodarstwa i w konsekwencji jego likwidacji. Z drugiej strony można przypuszczać, że akt prawny spowoduje, iż rolnikom w niedalekiej przyszłości będzie trudniej uzyskać kredyt z banku. Zapisy rozporządzenia znacząco ograniczają bowiem możliwość zaspokojenia się wierzyciela, w sytuacji zaprzestania spłaty zobowiązań. Należy pamiętać, że regulacje omawianego aktu prawnego stosuje się również do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.  

I. Przedmioty wyłączone spod egzekucji skierowanej przeciwko rolnikowi.

Rzeczone rozporządzenie zawiera wyliczenie przedmiotów, które niezależnie od wyłączeń wskazanych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego – mających jedynie zapewnić rolnikowi wyżywienie siebie oraz rodziny – w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi nie będą mogły być zajęte i zlicytowane przez komornika sądowego. Ustawodawca do katalogu składników gospodarstwa rolnego niezbędnych do jego dalszego prowadzenia zalicza:

 1. stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;
 2. zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz: źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy, koźlęta do 5 miesięcy;
 3. stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
 4. zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
 5.  rodziny pszczele pszczoły miodnej wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
 6. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
 7. silosy na zboża i pasze;
 8. zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
 9. materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;
 10. zapasy opału na okres 6 miesięcy;
 11. nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
 12. zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1-4, do najbliższych zbiorów;
 13. podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
 14. zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
 15. budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
 16. budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

II. Obowiązek komornika zwrócenia się do izby rolniczej o wydanie opinii.

Rozporządzenie, zgodnie z §2, nakłada na komorników sądowych obowiązek wystąpienia, w terminie 3 dni od dokonania zajęcia przedmiotów, do izby rolniczej właściwej na położenie gospodarstwa  rolnego dłużnika, z wnioskiem o wydanie opinii. Izba rolnicza ma na jej sporządzenie 14 dni. Opinia ta dotyczy niezbędności do prowadzenia gospodarstwa dłużnika nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe, podstawowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zapasów paliwa i części zamiennych, materiału siewnego, zboża i innych ziemiopłodów, nawozów, środków ochrony roślin oraz wspomagających uprawę roślin, zapasów paszy i ściółki dla inwentarza, podstawowego sprzętu technicznego, budynków gospodarczych i gruntów rolnych, niezbędnych do hodowli zwierząt. Do momentu wydania opinii przez izbę rolniczą komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych nadwyżki inwentarza oraz przywołanych przedmiotów. W przypadku wydania opinii o niezbędności tych elementów do prowadzenia gospodarstwa rolnego komornik winien umorzyć postępowanie w tym zakresie. W takim przypadku nie mogą one bowiem podlegać egzekucji.
 

III. Przypadki, w których przepisy rozporządzenia nie znajdują zastosowania.

Wyłączenia przedmiotów spod egzekucji sądowej skierowanej przeciwko rolnikowi nie mają charakteru absolutnego. Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, w których regulacje rozporządzenia nie mają w ogóle zastosowania lub stosuje się jedynie w ograniczonym zakresie. Pierwszą grupę stanowią sprawy o egzekucję alimentów, renty mającej charakter alimentów oraz należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, jeżeli zaległości z tych tytułów nie przekraczają 6 miesięcy. Wówczas nie stosuje się przepisów o wyłączeniu spod egzekucji stada podstawowego zwierząt gospodarskich, stada użytkowego drobiu, zwierząt futerkowych, zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych oraz przepisu §2 rozporządzenia. Sytuacją, w której nie stosuje się przepisów rozporządzenia jest równoczesne skierowanie egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużników.
egzekucja przeciwko rolnikowi
Oznaczone , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image