Tag: gospodarstwo rolne

Zwolnienie z podatku od darowizny gospodarstwa rolnego

Jak mawiał Benjamin Franklin na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię to nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki. Wszyscy nie lubimy oddawać pieniędzy państwu, zwłaszcza jeżeli jest to konsekwencja naszej zaradności życiowej oraz powiększania majątku własną pracą. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w tej […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy a sprzedaż nieruchomości rolnej

  Przepisy podatkowe w Polsce są zmorą niemal każdego obywatela. Ich mnogość, zawiłość oraz dowolność interpretacyjna nastręcza wielu trudności podatnikom. Nie inaczej rysuje się sytuacja podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej. Zgodnie z regułą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest wolny […]

Czytaj więcej

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Specyfika prowadzenia działalności rolniczej była wielokrotnie dostrzegana przez polskiego ustawodawcę. Efektem tego były pojawiające się na przestrzeni lat szczególne regulacje traktujące dziedziczenie gospodarstw rolnych. Z biegiem czasu reguły te uległy złagodzeniu. Jako przykład wskazać można zapisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych zgodnie, z którymi spadkodawca musiał posiadać określone […]

Czytaj więcej

Szkody powstałe w czasie świadczenia pomocy sąsiedzkiej

Zjawiskiem powszechnym i niemal naturalnym w rolnictwie jest wzajemna pomoc w prowadzeniu gospodarstw rolnych udzielana przez sąsiadów – tzw. pomoc sąsiedzka. Świadczone wzajemnie usługi mogą mieć rozmaitą postać: od wycinki drzew z ich przeznaczeniem na opał, czynności związanych z obrządkiem, po koszenie zboża kombajnem. Niestety nadal, zwłaszcza w okresie intensywnych prac polowych, w radio oraz telewizji podawane są informacje […]

Czytaj więcej

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy

Nie ulega wątpliwości, że polska wieś podlega ciągłym zmianom, w tym pokoleniowym. Temu celowi służy również ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która uzależnia od osiągnięcia określonego wieku nabycie przez rolnika uprawnień emerytalno-rentowych. Otrzymanie przedmiotowych świadczeń przed osiągnięciem odpowiedniego wieku, analogicznie jak ich pełna wypłata, wymaga jednak zaprzestania prowadzenia działalności […]

Czytaj więcej

Nieruchomości rolne tylko dla rolników indywidualnych

Do niedawna nieruchomości rolne stanowiły sposób na inwestycję posiadanych środków z tej przyczyny, iż ich wartości niemal stale rosły. Aktualnie tendencja ta uległa zmianie, a na rynku nieruchomości rolnych widoczny jest spadek cen. W mojej ocenie taki stan rzeczy nastąpił za sprawą regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej u.k.u.r.). Nasz ustawodawca wprowadził […]

Czytaj więcej