Kategoria: Ogólne informacje

Zgoda na modernizację linii energetycznych

Kwestie związane z urządzeniami przesyłowymi posadowionymi na nieruchomościach były już dwukrotnie poruszane na blogu. Interesującym zagadnieniem jest zgoda na modernizację linii energetycznych wyrażona przez właściciela gruntu. Oczywiście przedsiębiorstwa przesyłowe zmuszone są uzyskać pozwolenie na remont urządzeń przesyłowych jedynie od właścicieli nieruchomości, które nie zostały dotychczas obciążone służebnością przesyłu. Służebność przesyłu, która została wcześniej ustanowiona uprawnia […]

Czytaj więcej

Nakłady dzierżawcy na przedmiot dzierżawy

Niekiedy zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych dla dzierżawcy wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów na nieruchomość. W przeważającej większości wynika to z dotychczasowego utrzymania gruntu w złej kulturze rolnej. Dzierżawca zmuszony jest wówczas do dokonania chociażby prac, które mogą stanowić nakład na grunt. Czy w związku z tym dzierżawca, po zakończeniu trwania umowy dzierżawy, może […]

Czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. największy wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę zanotowano w gospodarstwach domowych rolników. Teoretycznie również dochód z pracy w gospodarstwach rolnych z jednego hektara przeliczeniowego na przestrzeni lat wzrasta. Mogłoby się wydawać, że polska wieś ma się dobrze. Z drugiej strony jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów […]

Czytaj więcej

Uciążliwa pasieka na działce sąsiada

Mogłoby się wydawać, że posiadanie pasieki w sąsiedztwie niesie ze sobą same korzyści. Jej funkcjonowanie bezsprzecznie zwiększa plony właścicieli pobliskich upraw, jak również korzystnie wpływa na ekosystem okolicy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy posadowienie pasieki może powodować większe ilości pszczół na przyległych nieruchomościach. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być utrudnienie w korzystaniu z nieruchomości, spowodowane […]

Czytaj więcej

Wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, to kwestia frapująca wielu rolników. Problem ten jest palący zwłaszcza dla członków spółek wodnych, które w nienależyty sposób wywiązują się ze swoich obowiązków. Ciężko zaakceptować bierność spółek wodnych, które z tego tytułu pobierają od rolników składki członkowskie. Niekiedy zdarzają się sytuacje kiedy rolnicy będący członkami spółki wodnej, z uwagi na jej […]

Czytaj więcej

Otwarciu Kancelarii Adwokackiej w Nidzicy

Miło mi poinformować, że z dniem 2 lutego 2018 r. rozszerzam obszar działalności otwierając Kancelarię w Nidzicy przy ulicy Słowackiego 7. Zapraszam Państwa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:30 do 15:30. Naturalnie istnieje możliwość umówienia spotkania na dogodny dla Państwa termin poza godzinami pracy Kancelarii.  Dotychczasowa siedziba Kancelarii w Olsztynie przy ul. Prostej 23/2 nadal […]

Czytaj więcej

Prawo pierwokupu starosty wobec nieruchomości z basenem, oczkiem wodnym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 r. starostowie uzyskali kolejne absurdalne uprawnienie wpływające na obrót nieruchomościami. Artykuł 13 przywołanego aktu prawnego stanowi, że „Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym […]

Czytaj więcej

Usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości rolnych

Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomościach rolnych obniża walory użytkowe gruntu, utrudnia prace polowe, zmniejsza uzyskiwane plony, co dla właściciela związane jest z jego uszczerbkiem majątkowym. Właścicielowi nieruchomości przysługuje w przypadku wybudowania przez przedsiębiorstwo przesyłowe bez tytułu prawnego (umowy, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu) słupów elektroenergetycznych, rurociągów lub innych urządzeń przesyłowych żądanie nakazania przywrócenia stanu zgodnego z […]

Czytaj więcej

Mój artykuł w najnowszym numerze Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra””

W numerze 11/2017 Pisma Adwokatury Polskiej ,,Palestra” ukazał się artykuł naukowy mojego autorstwa. Przedmiotowe opracowanie zatytułowane „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sądowe postępowanie egzekucyjne w ramach egzekucji z nieruchomości rolnych” omawia konsekwencje wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, […]

Czytaj więcej

Słupy energetyczne na gruntach rolnych

Kwestie związane z posadowieniem słupów energetycznych oraz innych urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie stanowią przedmiot licznych sporów – w tym sądowych – pomiędzy właścicielami obciążonych nieruchomości, a przedsiębiorstwami przesyłowymi. Ostatnie podmioty jako właściciele urządzeń przesyłowych, które za czasów władzy ludowej wznoszone były z pogwałceniem praw właścicieli gruntów, po przemianach ustrojowych nie kwapiły się aby zawierać […]

Czytaj więcej