Zasiedzenie nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej

zasiedzenie
Zdjęcie wykonane w miejscowości Nidzica

Kwestia zasiedzenia była przeze mnie szeroko omawiana we wpisie „Zasiedzenie nieruchomości rolnej”. Po przeczytaniu dyskusji, która wywiązała się pod ogłoszeniem umieszczonym w grupie rolniczej na jednym z portali społecznościowych uznałem, że warto odnieść się do dwóch kwestii, aby rozwiać pojawiające się wątpliwości oraz wyjaśnić błędne opinie.

Rzeczone ogłoszenie dotyczyło poszukiwania chętnych osób do oddania gruntów rolnych w dzierżawę na okres 25 lat pod planowaną inwestycję energetyczną. Pod ogłoszeniem kilka osób wskazało, że po tym okresie przecież dzierżawca nabędzie własność dzierżawionej nieruchomości. W odpowiedzi na takie opinie autor ogłoszenia wskazał, że w umowie dzierżawy może zostać umieszczony zapis dotyczący wyłączenia zasiedzenia. Czy taki zapis jest w umowie konieczny? A nadto czy dzierżawca w ogóle może zasiedzieć dzierżawioną nieruchomość?

Nabycie własności w drodze zasiedzenia uzależnione zostało od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek: władania nieruchomością jako posiadacz samoistny oraz upływu ustawowego terminu zasiedzenia [art. 172 k.c.]. Pamiętać przy tym należy, że obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Pod kątem wskazanego ogłoszenia kluczowe jest, czy dzierżawca jest posiadaczem samoistnym.

Odpowiedź brzmi nie jest posiadaczem samoistnym.

Posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, jeżeli posiadacz włada rzeczą jak właściciel, a więc wykonuje wszelkie uprawnienia składające się na treść prawa własności we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednocześnie posiadacz nie może dysponować jakimkolwiek formalnym tytułem do nieruchomości. Władanie gruntem w zakresie wynikającym z umowy dzierżawy kwalifikuje się jako posiadanie zależne. Oczywistym jest, że posiadanie nieruchomości przez dzierżawcę ma charakter zależny, albowiem wynika ono z istniejącego stosunku obligacyjnego, jakim jest umowa dzierżawy. W ramach tej umowy w sposób oczywisty muszą być respektowane uprawnienia podmiotu posiadającego silniejszy tytuł do rzeczy – w tym przypadku właściciela. Dzierżawca z uwagi zatem na posiadanie tytułu do władania gruntem w postaci umowy dzierżawy nie jest posiadaczem samoistnym. W konsekwencji nie może zasiedzieć dzierżawionej nieruchomości. Analogicznie jak dzierżawcę należy traktować użytkownika, zastawnika, najemcę. Oddając zatem nieruchomość innej osobie na podstawie umowy nie musimy obawiać się, że nabędzie ona jej własność w drodze zasiedzenia.  

Tym samym umieszczanie w umowie dzierżawy jakiegokolwiek zapisu dotyczącego wyłączenia zasiedzenia jawi się jako zbędne. Jak widać nawet podmioty, będące profesjonalistami zajmującymi się dzierżawą gruntów na szeroką skalę nie posiadają wystarczającej wiedzy prawniczej.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej. Zasiedzenie nieruchomości przez dzierżawcę. Zasiedzenie nieruchomości przez najemcę. Prawo rolne. Adwokat Karol Podowski. Adwokat Nidzica. Adwokat Olsztyn. Blog prawo rolne. Prawo rolne blog.

Oznaczone , , , , , ,

2 thoughts on “Zasiedzenie nieruchomości dzierżawionej, wynajmowanej

  1. Bardzo fajny wątek. Szukałem długo rozwiązania moich zagwostek i w końcu pomogliście. Dziękuję serdecznie!

    1. Cieszę się, że mój wpis się Panu spodobał i do tego jeszcze pomógł rozwiązać Pana problem.

Komentarze są wyłączone.