Umowa o pomocy przy zbiorach w rolnictwie

umowa o pomocy przy zbiorachOd dnia 18 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzające nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, który będzie miał zastosowanie do pracowników sezonowych w rolnictwie. Rzeczona umowa – nazywana umową o pomocy przy zbiorach – wprowadza objęcie ubezpieczeniem w KRUS pracowników sezonowych. Jest to zatem dla właścicieli gospodarstw rolnych korzystniejsza forma zatrudnienia, albowiem wówczas nie odprowadza się składek do ZUS od pracownika sezonowego. Wcześniej rolnicy do wyboru mieli zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie umowy o dzieło. Jedynie ostatni kontrakt, co do zasady, nie powoduje obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Umowy o dzieło często są jednak kwestionowane przez ZUS, co może wiązać się dla właściciela gospodarstwa rolnego z obowiązkiem zapłaty zaległych składek. Wydaje się, że umowa o pomocy przy zbiorach zawiera rozwiązania korzystne zarówno dla rolników, jak i pomocników rolników.

I. Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach.

Stronami umowy o pomocy przy zbiorach jest rolnik [prowadzący gospodarstwo rolne] oraz pomocnik rolnika. Pomocnikiem rolnika może być jedynie osoba pełnoletnia. Przecz umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, warzyw, owoców, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich. Pomoc ta może polegać na pracach pielęgnacyjnych i poprawie jakości plonów, zbieraniu wymienionych roślin, usuwaniu zbędnych części roślin, klasyfikowaniu, sortowaniu zerwanych lub zebranych owoców, warzyw, chmielu, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywaniu innych czynności mających na celu ich przygotowanie do transportu, przechowywania lub sprzedaży. Podstawowym obowiązkiem rolnika jest zapłata umówionego wynagrodzenia za świadczenie pomocy przy zbiorach. Nadto właściciel gospodarstwa rolnego zobligowany jest do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi  niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach.

Istotnym jest, że łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie omawianej umowy nie może przekraczać 180 dniu w roku. 

II. Ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS.

Dotychczas z mocy prawa ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlegał rolnik, pracujący z nim domownik <tu przeczytasz o ubezpieczeniu domownika w KRUS>. Po nowelizacji ustawy dodano również pomocnika rolnika. Pomocnik rolnika zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach. Jeżeli strony umowy nie określą takiego dnia ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od daty zawarcia kontraktu. Właściciel gospodarstwa rolnego zobowiązany jest zgłosić do KRUS zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia i nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta. Rolnik musi pamiętać, że KRUS nie wzywa do opłacenia składek na ubezpieczenie od pomocnika rolnika. Składkę należną za dany miesiąc opłaca się do 15-go dnia następnego miesiąca. Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, wypadkowej zaś 42 zł. Miesięcznie rolnik będzie musiał z tego tytułu uiszczać kwotę w łącznej wysokości 184 zł.

Fakt, że pomocnik rolnika w przypadku zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach objęty jest ubezpieczeniem w KRUS powoduje, że osoba taka w przypadku doznania wypadku w gospodarstwie rolnym w związku ze świadczeniem czynności określonych w rzeczonej umowie będzie miała prawo do jednorazowego odszkodowania. Nie ulega zatem wątpliwości, iż zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach jest korzystne dla pomocnika rolnika.

Oznaczone , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image