Kradzież drzewa z lasu – przestępstwo lub wykroczenie

kradzież drzewa z lasu

Terytorium naszego kraju w 29,5% porośnięte jest lasami. W związku z czym Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem lesistości. Choć zdecydowana większość powierzchni lasów stanowią lasy państwowe, to wiele gospodarstw rolnych składa się z gruntów zalesionych. Wszystkie te okoliczności, połączone z częstym położeniem lasów z dala od zabudowań, ułatwiają kradzież drzewa z lasu. Co grozi sprawcy kradzieży drzewa z lasu i jakie uprawnienia ma pokrzywdzony takim czynem?

 I. Kradzież drzewa z lasu przestępstwo czy wykroczenie?

Kradzież leśna należy do tzw. przestępstw przepołowionych. Oznacza to tyle, że w zależności od wartości skradzionego drzewa może stanowić ono przestępstwo lub wykroczenie. Co oczywiste ma to wpływ na wymiar kary dla sprawcy takiego czynu. Od dnia 15 listopada 2018 r. jeżeli wartość drzewa nie przekraczała 500 zł czyn stanowił wykroczeniem z art. 120§1 kodeksu wykroczeń. W takim przypadku wobec sprawcy Sąd może orzec karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnę. Gdy wartość skradzionego drzewa z lasu wyniesie 500 zł i choćby jeden grosz czyn uznany będzie za przestępstwo z art. 290 kodeksu karnego. Czyn taki zagrożony jest już karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.   

Obok kary najbardziej dolegliwą konsekwencją dla sprawcy kradzieży leśnej jest obowiązkowo orzekana przez Sądy nawiązka. Nawiązka orzekana jest od sprawcy czynu na rzec pokrzywdzonego – właściciela lasu – w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego drzewa. Wskazać przy tym należy, że nawiązka orzekana jest nie tylko do kradzieży leśnej ale również do kradzieży drzewa wcześniej wyrąbanego lub powalonego znajdującego się w stanie surowym. 

II. Kiedy mamy do czynienia z kradzieżą drzewa z lasu.

Kradzież drzewa z lasu to najprościej mówiąc wyrąb drzewa bez zgody właściciela w celu jego przywłaszczenia. Bez znaczenia przy tym jest czy odłączenie drzewa od podłoża następuje poprzez ścięcie piłą, wyrąbanie za pomocą siekiery, wyrwanie z korzeniami, wykopanie, czy wyłamanie. Pamiętać przy tym należy, że musi ona dotyczyć drzewa w stanie surowym, a więc w żaden sposób nieprzerobionego. Jeżeli bowiem drzewo zostało przerobione stanowi już drewno. Koniecznym jest również aby kradzież drzewa miała miejsce w lesie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o lasach, las to grunt o zwartej powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, pokryty uprawami leśnymi (drzewami, krzewami, runem leśnym), przeznaczony do produkcji leśnej lub wchodzący w skład parku narodowego, rezerwatu przyrody, czy też wpisany do rejestru zabytków. W konsekwencji wyrąb drzewa w innym miejscu nie będzie mogło być zakwalifikowane z art. 290§1 kodeksu karnego. Czyn taki będzie stanowił kradzież z art. 278 kodeksu karnego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartego w wyroku z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. akt V KK 386/08, w przypadku kradzieży drzewa powalonego lub wcześniej ściętego przez inną osobę, niewspółdziałającą ze sprawcą, art. 290 § 1 KK nie ma tu zastosowania, a sprawca odpowiada na podstawie art. 119 kodeksu wykroczeń lub art. 278 kodeksu karnego – w zależności od wartości skradzionego drzewa.

Warto w tym miejscu wskazać, że jeżeli sprawca czynu dokona wyrębu drzewa w innym celu niż przywłaszczenie, np. w celu dokuczenia właścicielowi, uzyskania przejścia, poprawy widoczności ze swojej posesji jego zachowanie zostanie zakwalifikowane jako zniszczenie mienia.

III. Ściganie sprawcy kradzieży drzewa z lasu. 

Przestępstwo kradzieży leśnej ma charakter publicznoskargowy. Sprawca takiego czynu ścigany jest z urzędu. Jeżeli zatem z waszego lasu skradziono drzewo wystarczy, że złożycie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Postępowanie prowadzone będzie dalej przez organy ścigania, bez konieczności już dalszej Waszej inicjatywy.     

Autorem niniejszego tekstu jest adw. Karol Podowski

Kradzież drzewa z lasu. Kradzież drzewa. Blog prawo rolne. Blog o prawie rolnym. Adwokat prawo rolne.
Oznaczone , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image