Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników
Polska wieś na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącym zmianom. Najbardziej dostrzegalna modernizacja zaszła w zakresie maszyn rolniczych używanych w gospodarstwach rolnych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. Mimo to w okresie intensywnych prac polowych, w radiu oraz telewizji podawane są informacje o różnego rodzaju wypadkach przy pracach w gospodarstwie rolnym, np. polegających na prasowaniu znajdującego się na polu siana w baloty.
 Wówczas do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia odpowiedzialność za powstałą szkodę w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W grę może wchodzić dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela maszyny rolniczej lub ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Trzeba wówczas ustalić czy do wypadku doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, czy z uwagi na ruch pojazdu mechanicznego. Uzgodnienie tej kwestii pozwoli określić podmiot, do którego możesz skierować – jako poszkodowany – swoje roszczenie.   

I. Odszkodowanie z ubezpieczenia posiadacza gospodarstwa rolnego. 

Zgodnie z art. 50 ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ustawa stanowi, że jej przepisy stosuje się również, do szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

W konsekwencji pojazdy wolnobieżne znajdujące się w posiadaniu rolnika i użytkowane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego nie są pojazdami mechanicznymi w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z tego powodu nie powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, który dotyczy wszystkich innych pojazdów wolnobieżnych.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przysługuje w sytuacji zaistnienia zdarzenia określonego w art. 50 ust. 1 ustawy, a ponadto, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych. W sytuacji, kiedy rolnik będzie wykorzystywał pojazd wolnobieżny bez związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w takich okolicznościach wyrządzi szkodę, nie będzie ona objęta ochroną ubezpieczeniową OC rolników.

II. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W myśl art. 822§1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Na posiadaczach pojazdów mechanicznych ciąży obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Odpowiedzialność ubezpieczyciela związana jest ze zdarzeniem, do którego dochodzi na skutek ruchu pojazdu mechanicznego. Pojazd jest zawsze w ruchu, gdy się przemieszcza [również siłą bezwładności], jak też, gdy wprawdzie się nie porusza, ale pracuje w nim silnik. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego dla powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela – związanej z ruchem pojazdu mechanicznego – wystarczającym jest to, że w chwili zdarzenia był włączony jego silnik.

W tym miejscu wskazać należy, że pojazdami mechanicznym są również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem jednak pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa. Pojazdem wolnobieżnym jest koparka, spychacz, walec drogowy, kombajn rolniczy. Pojazdem wolnobieżnym nie jest natomiast ciągnik rolniczy, gdyż został wyłączony z zakresu tego pojęcia przez ustawę. W konsekwencji ciągnik rolniczy zawsze podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

W świetle powyższego należy wskazać, że szkoda wyrządzona w związku z ruchem ciągnika objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Analogicznie wygląda kwestia wypadku spowodowanego działaniem maszyny złączonej z ciągnikiem. Wypadek maszyny sprzężonej z ciągnikiem należy zatem traktować jako spowodowany ruchem pojazdu mechanicznego.

Ciągnik rolniczy ze swej istoty przeznaczony jest do napędzania innych maszyn rolniczych, zaś maszyna nieposiadająca własnego napędu połączona z ciągnikiem, tak jak maszyna do prasowania słomy, wprawiana jest w ruch za pomocą silnika ciągnika (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2012 r., I ACa 1382/11, Lex nr 1124397). Skoro zatem odpowiedzialność w ramach OC rolników nie obejmuje szkody wyrządzonej w związku z ruchem ciągnika rolniczego, to tym samym nie obejmuje również szkody wyrządzonej działaniem maszyny do prasowania słomy, która z ciągnikiem tym była sprzężona.

Wynika z niego, że pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolników i użytkowane w związku z posiadaniem przez nich gospodarstwa rolnego są objęte zakresem ubezpieczenia OC rolników. Z kolei pojazdy mechaniczne, w tym ciągniki, objęte są zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy tych pojazdów.

W innym moim wpisie przeczytasz o szkodach powstałych w czasie świadczenia pomocy sąsiedzkiej <kliknij, aby przejdź do wpisu> 

 

Oznaczone , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image