Szkoda spowodowana przez sąsiada w plonach

Szkoda spowodowana przez sąsiada
Spory sąsiedzkie to zagadnienie nieobce rolnikom. Jak pokazuje życie nie są rzadkością sytuacje gdy wśród rolników znajdzie się osoba, która swoim zachowaniem powoduje powstawanie wciąż nowych konfliktów. Niekiedy działania te mogą wręcz być nakierowane na zaognianie konfliktów lub szkodzenie innym rolnikom. Przykładem takiego zachowania może być przekroczenie granic gruntu rolnego podczas czynności agrotechnicznych, np. zaoranie pola należącego do sąsiada, stosowanie oprysku, który szkodzi roślinom sąsiada. Oczywistym jest, że efektem takiego działania jest powstanie szkody po stronie sąsiada, która powinna być naprawiona przez sprawcę. Najlepiej kwestie takie zakończyć polubownie i zacząć od rozmowy z sąsiadem. Niekiedy jednak rozmowa nie przynosi efektów, a zachowanie sąsiada powtarza się. Co wówczas pozostaje rolnikowi, który ponosi szkodę?

I. Sprawa cywilna o zapłatę odszkodowania lub o zaprzestanie naruszeń.

Ewentualną odpowiedzialność sąsiada należy rozpatrywać na gruncie przepisu art. 415 ustawy kodeks cywilny – zgodnie z którym, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Do stwierdzenia istnienia wspomnianej odpowiedzialności – noszącej nazwę odpowiedzialności deliktowej – konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek:
1. powstanie szkody;
2. szkoda taka musi być spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem (wina obejmuje zarówno element obiektywny – bezprawność, czyli naruszenie reguł prawidłowego postępowania, jak również subiektywny – przypisywalność w postaci np. niedbalstwa, czy lekceważenia obowiązków), z którym ustawa, a także przyjęte zasady wiążą obowiązek odszkodowawczy;

3. musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy.
Wskazać przy tym należy, że wszystkie te przesłanki udowodnić musi rolnik, który poniósł szkodę.

Druga podstawa dochodzenia swoich roszczeń to art. 222§2 k.c., który przewiduje, że przeciwko temu, kto samowolnie naruszył własność w sposób nie pozbawiający właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie ma charakter obiektywny, zatem nie zależy ani od stanu wiedzy naruszającego o tym, że wkracza w cudze prawo własności (dobrej lub złej wiary), ani tym bardziej od jego winy. Konieczną przesłanką omawianego roszczenia jest bezprawność naruszenia prawa własności. Stan ten można z kolei przyjąć w sytuacji, gdy właściciel nie wyraził zgody na określone działania naruszające jego prawo własności. 

Przykładem naruszenia własności w sposób, który nie pozbawia właściciela władztwa nad gruntem jest przejazd sąsiada przez cudze pole albo samowolne zaoranie sąsiadującego pola. Jeżeli sąsiad nie wykaże, ze jego działanie było uprawnione orzeczeniem sądu, decyzją organu lub zgodą właściciela działki sąsiedniej sąd wyrokiem może nakazać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń. W zależności od rodzaju naruszenia i towarzyszących temu okoliczności roszczenia te mogą być dochodzone łącznie lub samodzielnie.

II. Sprawa karna w związku ze zniszczeniem mienia. 

Jeżeli działanie sąsiada związane jest z niszczeniem mienia drugiego rolnika, np. zaoranie uprawy, działanie takie może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 288 kodeksu karnego. Zgodnie §1 przywołanego przepisu kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Trzeba jednak pamiętać, że przestępstwo to może zostać popełnione jedynie umyślnie. Przestępstwo z art. 288§1 i §2 k.k. ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Zatem osoba, która poniosła szkodę musi złożyć wniosek o ściganie. 

Zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdatnej do użytku cudzej rzeczy należy do czynów przepołowionych. W konsekwencji jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, to czyn nie stanowi przestępstwa lecz wykroczenie z art. 124§1 kodeksu wykroczeń.

Oznaczone , , , , , ,