Wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej

Wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, to kwestia frapująca wielu rolników. Problem ten jest palący zwłaszcza dla członków spółek wodnych, które w nienależyty sposób wywiązują się ze swoich obowiązków. Ciężko zaakceptować bierność spółek wodnych, które z tego tytułu pobierają od rolników składki członkowskie. Niekiedy zdarzają się sytuacje kiedy rolnicy będący członkami spółki wodnej, z uwagi na jej postawę, samodzielnie wykonują prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych. Wśród wielu rolników, panuje przekonanie, że przynależność do spółki wodnej jest obowiązkowa oraz, że nie można z niej wystąpić. Nic bardziej mylnego albowiem w świetle obecnie obowiązujących przepisów spółka wodna jest zrzeszeniem o charakterze dobrowolnym.  W odróżnieniu do wcześniejszych ustaw regulujących tę materię ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nie przewiduje powstania przymusowego członkostwa w spółce wodnej. W konsekwencji również status członka takiej spółki może być jedynie dobrowolne. Jak zatem wygląda wypowiedzenie członkostwa w spółce wodnej?

Kwestię funkcjonowania spółek wodnych reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Rzeczony akt prawny wskazuje, iż statut każdej spółki wodnej powinien określać między innymi warunki przyjmowania nowych członków, wykluczania członków, ustania członkostwa oraz rezygnacji w spółce. Zasadniczo członkostwo w spółce wodnej powstaje poprzez uchwałę zarządu spółki wodnej o przyjęciu w poczet członków. O członkostwie w spółce wodnej nie decyduje sama okoliczność obciążania rolnika składkami. 

Jeżeli chcesz wypowiedzieć udział w spółce wodnej powinieneś zacząć od przeanalizowania zapisów jej statutu. Istotnym jest, iż statut nie może ograniczać uprawnienia członków do wystąpienia ze spółki. O niedopuszczalności takich zapisów orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt III CZP 46/10. Wystąpienie ze spółki wodnej nie może być chociażby uzależnione od zgody walnego zgromadzenia członków spółki wodnej. Jeżeli statut spółki zawiera takie zapisy to są one nieważne jako sprzeczne z ustawą. Postanowienia statutu spółki mogą być uznane za sprzeczne z art. 12 i 58 ust. 2 Konstytucji RP. Przepisy te traktują o wolności  tworzenia związków zawodowych, zrzeszeń i fundacji oraz wolności zrzeszania.

Jak wskazywał Sąd Najwyższy stosunek członkostwa w spółce wodnej jest stosunkiem cywilnoprawnym, bezterminowym o charakterze ciągłym, który wygasa po jego wypowiedzeniu z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. W konsekwencji aby wystąpić ze spółki wodnej należy złożyć do władz spółki oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa. Najlepiej jak oświadczenie to ma formę pisemną – co w przypadku sporu pozwoli nam udowodnić złożenie pisma oraz treść oświadczenia.  

Co jednak jeżeli spółka wodna domaga się nadal zapłaty składki członkowskiej i twierdzi, że wypowiedzenie było bezskuteczne. Rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa o ustalenie członkostwa w spółce wodnej. Wówczas rolnik musi wykazać istnienie tzw. interesu prawnego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że taki interes w zaprezentowanej sytuacji rolnik posiada. Niepewność rolnika w zakresie członkostwa w spółce wodnej może być usunięta jedynie w drodze powództwa o ustalenie. Pamiętać przy tym należy, iż interes prawny rolnika istnieje do momentu wytoczenia przez spółkę wodną sprawy o zapłatę składek członkowskich. Wówczas rolnik może w sprawie o zapłatę dowodzić, iż świadczenie spółki wodnej nie istnieje z uwagi na skuteczne wypowiedzenie członkostwa. Decyzja zatem należy do Ciebie możesz więc wystąpić z inicjatywą i złożyć pozew, ewentualnie czekać na krok spółki wodnej i wytoczenie przez nią sprawy o zapłatę. 

Zachęcam do zapoznania się również z moim opracowanie na temat rowów melioracyjnych i obowiązku ich utrzymania.

Oznaczone , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image