Ubezpieczenie w KRUS przy pozarolniczej działalności gospodarczej

ubezpieczenie w KRUS
 

Ubezpieczenia rolnicze są formą zabezpieczenia społecznego tych tylko osób, które będąc rolnikiem, czy domownikiem rolnika, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca polski wprowadził bowiem regułę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. Wspomniana zasada sprowadza się do tego, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu wyprzedza ubezpieczenie rolnicze. Nadto rolnik nie może podlegać równocześnie ubezpieczeniu w ZUS i KRUS. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje wyjątek od reguły prymatu podlegania innym ubezpieczeniom społecznym w razie ich zbiegu z ubezpieczeniem społecznym rolników. Przedmiotowe odstępstwo zostało uregulowane w art. 5a ust. 1 wspomnianej ustawy.  

Przywołany wyjątek umożliwia dodatkowo, osobie dotychczas podlegającej ubezpieczeniu w KRUS, rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej lub nawiązanie współpracy przy takiej działalności z prawem do dalszego objęcia ubezpieczeniem rolniczym. Odstępstwo ma zastosowanie do rolników oraz domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy. Aby rolnik lub domownik mógł skorzystać z tego uprawnienia musi spełnić kilka warunków. Ustawa wymaga w pierwszej kolejności od rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, który chciałby z tytułu tej działalności podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, aby przed podjęciem tej działalności podlegał on ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata. Istotnym jest, aby okres ubezpieczenia rolniczego przypadał bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli rolnik po 3 latach ubezpieczenia w KRUS podejmie np. pracę na podstawie umowy o pracę, a więc będzie podlegać ubezpieczeniu w ZUS, będzie musiał ponownie „nazbierać” od nowa trzyletni okres składkowy w ubezpieczeniu rolniczym.

Aby rolnik mógł nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS musi spełnić łącznie dodatkowe warunki:

  • złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  • jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  • nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym;
  • nie posiadać ustalonego prawa do emerytury albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej rolnika nie może przekraczać kwoty 2528 zł.

Zaznaczenia wymaga, iż skorzystanie z możliwości podlegania ubezpieczeniu rolniczemu mimo prowadzenia działalności pozarolniczej uzależnione jest od podjęcia działań przez samego rolnika. Ustawa wymaga bowiem złożenia przez rolnika, w terminie 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności pozarolniczej, oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego. Oświadczenie rolnik musi złożyć w KRUS. Niezłożenie przedmiotowego dokumentu powoduje ustanie ubezpieczenia w KRUS od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Wówczas rolnik mimo prowadzenia działalności rolniczej będzie ubezpieczony w ZUS.  

W związku z ostatnim warunkiem rolnik zobowiązany jest złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty podatku dochodowego. Po raz pierwszy rolnik musi złożyć rzeczone dokumenty wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego, tj. w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. W każdym kolejnym roku po rozpoczęciu działalności pozarolniczej termin do złożenia w KRUS rzeczonych dokumentów upływa z dniem 31 maja. Uchybienie temu terminowi rodzi daleko idące konsekwencje dla rolnika. Prowadzi bowiem do ustania ubezpieczenia rolniczego z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w KRUS, chyba że rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej już wcześniej. 

Na zakończenie warto wskazać, że omawiane w niniejszym wpisie wyłączenie odnosi się do każdej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów, np. lekarza weterynarii, architekta, aptekarza. Drugi odnosi się do wspólników spółki prawa handlowego, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Oznaczone , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image