Ile może dorobić rolnik, aby podlegać ubezpieczeniu rolniczemu?

ile może dorobić rolnik

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy przywołanej ustawy wyłączają podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolnika podlegającego innemu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę pierwszeństwa ubezpieczenia w systemie powszechnym przed ubezpieczeniem w systemie rolniczym. W konsekwencji spełnienie przesłanek podlegania ubezpieczeniu w ZUS, uniemożliwia rolnikowi prowadzącemu działalność rolniczą dalsze podlegnie ubezpieczeniu w KRUS. Taka sytuacja ma miejsce choćby rolnik w dalszym ciągu spełniał określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przesłanki podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Co istotne ubezpieczenie to powstaje z mocy prawa z chwilą spełnienia przesłanek, o których mowa w przywołanych ustawach i jest niezależne od woli ubezpieczonego. Z tej przyczyny tak istotna jest świadomość w kwestii czy rolnik może „dorobić” do gospodarstwa, a jeżeli tak, to ile może dorobić rolnik i na podstawie jakiej umowy. 

Ustawodawca polski dopuszcza możliwość „dorobienia” przez rolników. Omawiana kwestia została uregulowana w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rzeczony przepis wprowadzony został po to, ażeby rolnikom, dla których działalność rolnicza stanowi podstawowe źródło utrzymania, zagwarantować ciągłość ubezpieczenia rolniczego w sytuacji, gdy podejmują się wykonywania nisko wynagradzanych umów zlecenia, co z reguły nie pozwala zgromadzić na indywidualnym koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych „kapitału składkowego” gwarantującego w przyszłości minimalne świadczenie emerytalne (por. uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej z 2014 r., Sejm RP VII kadencji, nr druku 2242).
Zgodnie z ustępem pierwszym przywołanego artykułu rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy podlega nadal temu ubezpieczeniu mimo wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług lub powołania do rady nadzorczej i objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Inaczej rzecz ujmując, możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym została przewidziana dla osób, które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej uzasadniającej objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy wykonują, jako dodatkową, pracę na podstawie umowy zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług) lub zasiadają w radzie nadzorczej. 
W konsekwencji jeżeli rolnik posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar – co powoduje z mocy prawa podleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS – będzie dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będzie podlegał ubezpieczeniu w ZUS.   

Ustawodawca wprowadził dodatkowo kryterium przychodu uzyskiwanego z pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług, lub z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Progiem granicznym jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Jego przekroczenie przez rolnika powoduje utratę prawa do ubezpieczenia rolniczego. Zgodnie z ustawą w 2017 roku płaca minimalna brutto wynosi 2.000 zł, zaś w roku 2018 wyniesie 2.100 zł brutto. W konsekwencji rolnik chcący pozostać w KRUS nie może uzyskać wynagrodzenia miesięcznego przekraczającego wskazane kwoty choćby o 1 grosz.  

Możliwość objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania np. umowy zlecenia przewidziana jest wyłącznie dla tych rolników i domowników, którzy bezpośrednio przed zawarciem umowy zlecenia podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie jakiegokolwiek wymogu wcześniejszego podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, tak jak to czyni w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – kwestia prowadzenia przez rolnika takiej działalności pod kontem podlegania ubezpieczeniu w KRUS zostanie przedstawiona w kolejnym wpisie.  
Oznaczone , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image