Grupy producentów rolnych – procedura zakładania cz. I

grupy producentów rolnych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw reguluje kwestię prawną, która w mojej ocenie, jest niedostatecznie rozpowszechniona i niechętnie praktykowana przez polskich rolników. Na dzień 1 marca 2016 r. w całej Polsce funkcjonowały bowiem 1132 grupy producentów rolnych. Grupy producentów rolnych mogą być kuszącą alternatywą dla rolników indywidualnych, albowiem skupiając interesy kilku osób, wzmacniają ich pozycję ekonomiczną na rynku rolnym. Niekwestionowanym atutem, który wpływa na atrakcyjność grup producentów rolnych jest również możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, np. pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

 

1. Kto i w jakim celu może założyć grupę producentów rolnych.  

Grupy producentów rolnych mogą zostać założone przez przez osoby fizyczne [rolników], jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne. Warunkiem jest aby podmioty te prowadziły gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadziły dział specjalny produkcji rolnej. Przepisy o podatku rolnym stanowią, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Założenie grupy producentów rolnych może mieć na celu dostosowanie produktów rolnych, procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych. Nadto zmierzać do wspólnego wprowadzenia towarów do obrotu [sprzedaży, dostawy]. Zdecydowanym atutem wówczas jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego powstałego z połączenia kapitałów członków grupy producentów rolnych. Podmioty te mogą służyć również rozwijaniu umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowaniu i ułatwianiu procesów wprowadzania innowacji.  

 

II. Zasady tworzenia grupy producentów rolnych. 

Aby grupa producentów rolnych uzyskała osobowość prawną i mogła prowadzić działalność jako przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, zostać utworzona przez producentów jednego lub kilku produktów rolnych w celu realizacji jednego z celów wskazanych wyżej. Po drugie, działać na podstawie aktu założycielskiego, którym może być statut lub umowa. Po wtóre, coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

Nadto grupa producentów rolnych musi posiadać obowiązujące jej członków zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży. Warunkiem również jest, że każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona. Ustawodawca w ramach grup producentów rolnych wprowadził zakaz:

  • przynależności członków grupy do innej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów;
  • posiadania przez któregokolwiek z członków, udziałowców lub akcjonariuszy więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
    a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
    – na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

    – w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

    b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy.

 III. Akt założycielski grupy producentów rolnych. 

Rolnicy, chcący utworzyć grupy producentów rolnych powinni w pierwszej kolejności wybrać formę prawną w jakiej chcą prowadzić działalność. Możliwy jest wybór spółdzielni, spółki z o.o., rolniczego zrzeszenia branżowego lub stowarzyszenia. Decyzja w tym zakresie rzutuje na dalszy proces tworzenia i rejestracji grupy producentów rolnych. Następnie przyszli członkowie grupy producentów rolnych powinni stworzyć statut lub umowę. Rzeczone akty założycielskie określają podstawowe zasady funkcjonowania grupy oraz jej członków. Ustawa określa, że każdy akt założycielski musi określać:  
– zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy;
– zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
– zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą;
– zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony;
sankcje wobec członka grupy, który:
a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
b) nie spełnia warunków określonych w art. 2 i art. 3 albo art. 2 i art. 3a ustawy o grupach producentów rolnych.
 
Poza elementami obowiązkowymi akt założycielski może zawierać zapisy określające dodatkowe zasady funkcjonowania grupy producentów rolnych. Regulacje te mogą odnosić się chociażby do zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, zaopatrzenia członków w środki produkcji, itp.   
 
Dalszy proces zakładania grupy producentów rolnych zostanie przedstawiona w kolejnym wpisie. 
 
Oznaczone , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image