Usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości rolnych

usunięcie urządzeń przesyłowych

Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomościach rolnych obniża walory użytkowe gruntu, utrudnia prace polowe, zmniejsza uzyskiwane plony, co dla właściciela związane jest z jego uszczerbkiem majątkowym. Właścicielowi nieruchomości przysługuje w przypadku wybudowania przez przedsiębiorstwo przesyłowe bez tytułu prawnego (umowy, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu) słupów elektroenergetycznych, rurociągów lub innych urządzeń przesyłowych żądanie nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez ich usunięcia z gruntu. W orzecznictwie bowiem przyjmuje się, iż urządzenia do przesyłu posadowione na nieruchomości legalnie nie mogą być usunięte na żądanie właściciela, który nabywał nieruchomość wiedząc, iż znajdują się na niej te urządzenia. 

Choć wydawałoby się, że to właścicielowi gruntu przysługuje na zasadzie wyłączności prawo do posiadania, użytkowania, pobierania pożytków i innych przychodów rzeczy z nieruchomości, to doprowadzenie do usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości jest niezmiernie ciężkie. Przedsiębiorstwa przesyłowe będące właścicielami urządzeń przesyłowych wskazują, iż żądanie takie jest sprzeczne z art. 5 kodeksu cywilnego.  Artykuł ten stanowi, że „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. 

W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa przesyłowe zasłaniają się tym, iż urządzenia przesyłowe pełnią szczególną rolę społeczną i gospodarczą, gdyż dostarczają prąd do wielu gospodarstw domowych. W dalszej kolejności właściciele urządzeń przesyłowych wskazują na aspekt finansowy. Usunięcie urządzeń przesyłowych wiąże się ze znacznymi kosztami i prowadzi do całkowitego lub czasowego ograniczenia innych osób w korzystaniu z energii elektrycznej, ciepła, gazu, itd. Usunięcie urządzeń przesyłowych poza aspektem finansowym wiąże się z dodatkowymi pracami związanymi z tym procesem, takimi jak uzyskanie zgody właściciela, ewentualnie decyzji o wywłaszczeniu go, pozwoleń na budowę. 

Występując do Sądu z żądaniem usunięcia urządzeń przesyłowych trzeba pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r., w którym wskazano, że przedmiotowe roszczenie może stanowić nadużycie prawa, gdy właścicielowi nieruchomości przysługują inne uprawnienia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego, które są dla niego mniej dotkliwe, a jednoczenie nie naruszają w danym stanie stosunków interesów właściciela.

Nawet jeżeli istnieje techniczna możliwość przesunięcia urządzeń przesyłowych na działkę sąsiednią, to trzeba mieć na uwadze, że wówczas ograniczone zostaną uprawnienia właściciela tej działki. Przerzucenie na innych właścicieli gruntów, które do tej pory nie były „obciążone” tymi urządzeniami konieczności znoszenia ograniczeń z tym związanych uznane może być za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego występuje zwłaszcza w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości rolnej miał świadomość istnienia na swoim gruncie urządzeń przesyłowych w chwili jej nabycia. Mając bowiem tę świadomość właściciel nieruchomości niejako godzi się na ograniczenie jego praw do nieruchomości.

Powyższe okoliczności mogą powodować, iż żądanie usunięcia urządzeń przesyłowych uznane zostanie za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W konsekwencji powództwo w tym zakresie nie zostanie uwzględnione.

O roszczeniu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, przysługującym właścicielowi nieruchomości rolnej, na której posadowione są urządzenia przesyłowe przeczytasz we wpisie „Słupy energetyczne na gruntach rolnych”.

Oznaczone , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image