Zwolnienie z podatku od darowizny gospodarstwa rolnego

podatek od darowizn

Jak mawiał Benjamin Franklin na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię to nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki. Wszyscy nie lubimy oddawać pieniędzy państwu, zwłaszcza jeżeli jest to konsekwencja naszej zaradności życiowej oraz powiększania majątku własną pracą. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w tej materii. Istnieją bowiem możliwości skorzystania z przewidzianych prawem instytucji, które prowadzą do niepłacenia podatków. Nie mówię tu o szukaniu kruczków prawnych, ale o regulacjach, które wprowadzają zwolnienia. We wpisie Sprzedaż nieruchomości rolnej a podatek dochodowy omawiałem kwestię podatku dochodowego, która jest istotna dla rolników. Wydaje się, że dla osób zajmujących się rolnictwem niemniej ważny jest podatek od darowizn. 

Regułą jest, że podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP w drodze darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje jednak zwolnienia od rzeczonego podatku. Jedno z nich, określone w art. 4 ust. 1pkt 1, dotyczy nabycia własności nieruchomości i odnosi się w szczególności do rolników. Aby uzyskać zwolnienie od omawianego podatku  muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

1. nabyte grunty w chwili darowizny muszą stanowić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2. w wyniku darowizny musi dojść do utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego, a gospodarstwo utworzonego lub powiększonego nie będzie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha;
3. utworzone lub powiększone gospodarstwo będzie prowadzone przez obdarowanego prze okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;
4. kwota zobowiązania (podatku) mieści się w limicie indywidualnym i krajowym pomocy de minimis w rolnictwie. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn stanowi bowiem pomoc de minimis w rolnictwie. 

Niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia. Pamiętać również należy, iż rzeczone zwolnienie dotyczy jedynie nabycia prawa własności. Nie znajduje zatem zastosowania chociażby do użytkowania wieczystego. 

Przepisy o podatku rolnym stanowią, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Istotnym jest, iż omawiane zwolnienie nie jest uzależnione od przynależności do konkretnej grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. W konsekwencji pokrewieństwo między darczyńcą a obdarowanym nie ma zasadniczego znaczenia. Rzutuje ono jedynie na określenia kwoty podatku od spadku i darowizny, która jest ustalana na potrzeby ustalenia mieszczenia się w kwocie limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Wartość wsparcia de minimis z tego tytułu nie może przekraczać równowartości 15 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych, łączna zaś pomoc de minimis, udzielona przez państwo przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji rolniczej, nie może przekroczyć 225,7 mln euro w ciągu trzech lat podatkowych. 

Przesłanka prowadzenia przez obdarowanego utworzonego lub powiększonego gospodarstwa przezz okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia oznacza, że obdarowany w tym okresie nie może zbyć nawet części nabytego w drodze darowizny gospodarstwa rolnego, ani zaniechać prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Oznaczone , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image