Miesiąc: Sierpień 2017

Rolnik jako konsument lub przedsiębiorca przy umowie sprzedaży

Bez wątpienia umowa sprzedaży jest najczęściej zawieraną umową przez rolników. Niemal codziennie rolnicy nabywają różnego rodzaju towary – od artykułów spożywczych, przedmiotów użytku codziennego, po niezbędne dla prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Póki nabywane towary nie posiadają wad nie zastanawiamy się nad uprawnieniami przysługującymi kupującemu w związku z zawieranymi umowami. Na tym gruncie istotne jest […]

Czytaj więcej

Umowa dzierżawy – w jakiej formie ją zawrzeć?

Jedną z umów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest umowa dzierżawy, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Polski ustawodawca w art. 353¹ k.c. wyraził zasadę swobody umów pozostawiając stronom możliwość ułożenia łączących ich stosunków prawnych […]

Czytaj więcej

Odszkodowanie z KRUS

Praca w gospodarstwie rolnym związana jest z ryzykiem zaistnienia rożnego rodzaju zdarzeń powodujących szkodę na mieniu, uszczerbek na zdrowiu, a czasami nawet śmierć. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera regulacje, które uprawniają do dochodzenia przez poszkodowanych odszkodowania z KRUS. Wydawałoby się, że przepisy te są znane rolnikom. Z ostatniej dyskusji jaką prowadziłem z rolnikami w […]

Czytaj więcej

Zgoda sądu na zbycie nieruchomości rolnej

Mogłoby się wydawać, iż obywatele naszego kraju mają zagwarantowaną swobodę dysponowania rzeczami stanowiącymi ich własność. Nic bardziej mylnego. Otóż Konstytucja Rzeczypospolitej stanowi, że własność może być ograniczona w drodze ustawy. Przykładem regulacji, która ingeruje w atrybut prawa własności przysługującego rolnikom jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Wynika z niej, […]

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne

Wpływ zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnym, o których już kilkukrotnie pisałem na blogu, jest widoczny również w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, dział spadku oraz zniesienie współwłasności. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez nabycie nieruchomości rolnej należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie […]

Czytaj więcej