Wycinka drzew – zmiany w przepisach

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, odnosząca się do wycinki drzew na gruntach prywatnych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywała w tym zakresie liberalna regulacja nazywana potocznie w mediach „Lex Szyszko”. Choć mogłoby się wydawać, iż z założenia zasada racjonalnego działania prawodawcy przemawia za tym, aby udoskonalać istniejące przepisy, to w tym zakresie nasz ustawodawca wprowadził przynajmniej jedną, nową irracjonalną regulację. Mowa tu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, na której dokonano wycinki przez okres 5 lat. Choć intencja była słuszna – ograniczenie wielkopowierzchniowej wycinki drzew pod inwestycje deweloperskie – to regulacja ogranicza bezzasadnie prawo własności każdego obywatela.

W dalszym ciągu zasadą pozostaje, iż usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. O zezwolenie może ubiegać się również właściciel tzw. urządzeń przesyłowych, w sytuacji gdy drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń. Reguła ta nie dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel takiej nieruchomości może swobodnie decydować o swoich drzewach, o ile obwód ich pnia mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli pień drzewa przekracza wskazane wyżej wymiary konieczne jest zgłoszenie przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa. Zgłoszenie należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Jeżeli planowana wycinka dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – organem właściwym jest wojewódzki konserwator zabytków.

Zgłoszenie zamiaru wycinki musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, do którego skierowane jest zgłoszenie właściciela nieruchomości w terminie 21 dni będzie zobowiązany do dokonania oględzin. Celem tej czynności jest ustalenie nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin organ gminy będzie uprawniony do wniesienia w terminie 14 dni sprzeciwu. Sprzeciw wydawany jest w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dniu od dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu, następuje tzw. milcząca zgoda. Wówczas właściciel nieruchomości może dokonać wycinki drzew. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin właściciel nieruchomości nie dokona usunięcia drzewa zmuszony będzie ponownie dokonać zgłoszenia. 

Sprzeciw będzie mógł zostać zgłoszony w przypadku gdy drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analogicznie sytuacja będzie wyglądała w przypadku gdy drzewa będą stanowić pomniki przyrody, lub znajdować się na terenach objętych formami ochrony przyrody, np. parku krajobrazowym, obszarze Natura 2000, użytku ekologicznym.

Zasadniczo zatem na terenach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel będzie mógł swobodnie decydować o wycince drzew, albowiem przypadki, w których możliwe będzie zgłoszenie sprzeciwu są nieliczne. 

Na zakończenie czas na wisienkę na torcie. Ustawodawca przewidział bowiem, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Pamiętać należy, iż opłaty mogą być bardzo wysokie. Ustala się je mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni. Jeżeli na tej wysokości drzewo nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa. Stawka maksymalnie może wynosić 500 zł. Analogicznie kara administracyjna będzie nakładana w sytuacji usunięcia drzewa bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu organu lub przed upływem terminu, w którym organ mógł sprzeciw zgłosić.

Jako, że jest to blog skierowany jest do rolników warto zwrócić uwagę na ugruntowany pogląd w sądownictwie. Zgodnie z nim działalność wytwórcza w rolnictwie stanowi co do zasady działalność gospodarczą. W jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. I ACa 314/16 wskazał, że: 

 „Na gruncie art. 431 k.c. rolnik indywidualny prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą w zakresie upraw o cechach działalności gospodarczej (…) jest przedsiębiorcą. Do kategorii tej nie należą rolnicy nieuczestniczący w obrocie gospodarczym, którzy prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny, wymaganie bowiem uczestnictwa w obrocie polega na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świadczenia wzajemne spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych i prawnych np. umów kontraktacji lub sprzedaży produktów rolnych. Nie ma jednego wzorca określającego w sposób uniwersalny status rolnika jako przedsiębiorcy; zagadnienie to podlega indywidualnemu rozstrzygnięciu przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danego przypadku, pośród których istotne są m.in. zakres prowadzonej działalności rolniczej, jej model oraz stopień organizacyjny.”

Mając powyższe na względzie rolnik przed wycinką drzew porastających jego nieruchomość musi działać rozważnie. Jeżeli bowiem grunt ten jest wykorzystywany do działalności wytwórczej do jego usunięcia, jeżeli pozostaje w nią w związku, nie będzie miała zastosowanie omawiana wyżej procedura. 

Zezwolenia nie będzie jednak wymagało usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Wówczas organ nie pobiera od usunięcia drzew jakiejkolwiek opłaty. 

wycinka drzew

Oznaczone , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Enter Captcha Here : *

Reload Image